สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

อ่าน 6,594

การฝึกสวดมนต์ชินบัญชรมีกำหนดจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้ วันครูเตรียมดอกไม้ 3 สี หรือ ดอกบัว 9 ดอก หรือ ดอกมะลิ 1 พวง, ธูป 3, 5-9 ดอก, เทียน 2 เล่ม ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วนึกถึงสมเด็จโต

ชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระกฐา ชินบัญชร ฉบับย่อ

คาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจากลังกา เจ้าประคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณและดัดแปลงให้เป็นอัตลักษณ์พิเศษให้ดีขึ้น ผู้ที่สวดคาถานี้เป็นประจำจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเอง ศัตรูก็ไม่กล้ามีเมตตามหานิยม ขจัดภยันตรายต่าง ๆ อย่างคุณไสยศาสตร์ ให้มีพลังมากขึ้น ก่อนสวดมนต์ วางนโม 3 คิดถึงหลวงปู่โต๊ะอธิษฐานว่า

สวดมนต์ก่อนสวดมนต์

ตั้ง Namo 3 สิ้นสุด >>> Namo 3 แหล่งสวดมนต์สิ้นสุด

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


พระชินบัญชร รุ่นย่อ

ชินนา ปัญจรา ปริตัง มัง รัก คะตุ สัพพะดา (จบละหมาด 10)

พระชินบัญชร เวอร์ชั่นเต็ม

ก่อนสวดมนต์ให้นึกถึงหลวงปู่โต๊ะพรหมรังษีแล้วอธิษฐานว่า

พุทธาโม ลาภปุตตัง ธนะคาโม ละเพธนัง

อัตถิกาย กาย ญาญ่า เทวานัง ปิยะตัง สุตตวา

อิติปิโสภควะ ยมราชโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มรณะ สุขัง อะระหังสุกะโต นโมพุทธะ

เริ่มท่อง 15 บทจากพระชินบัญชร

ชยสังคตพุทธเชตวามารังสะวันนา

จตุสัจจาสาพัง ระสังเย ปิวิงศุ นรสภา.

ตันหังกรตโย พุทธะ อรรถวิสัยนายกาย

สัพเพ ปฏิถิตา ไม้หัง มัฏฐะเกเต มุนิศรา.

สิเส ปะทิฏฐิโต ใหม่หัง พุทธโธ ธัมโม ทวิโรจน์

สังฆะ ปะทิตฺถิโต ไม้หัง อุเร สภาคุณาโร.

หทัย เม อนุรุตโธ สารีบุตร ชทัคคินี

คอนธัญโย ปิติปะกัสมิ่ง มอคคัลลาโน และ วาเมค.

ทักษิณ สวรรค์ ไม้หัง อาซัง อานันท ราหุโล


กัสสโป จ มหานะโม อุปาซัง วะมะโสทาเคะ.

เกศานเต ปิติปกาศมิ่ง สุริโย วะ ปะปังคโร

นิซินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงกะโว

กุมารกัสสโป เทโร มาดามจิตตวาตะโก

โส ใหม่ วาตาน นิตจัง ปาฏิฏฐะสิกุณโร.

ปุณโน อังกูลิมาโร จา อุบาลี นันทา สีวาลี

เถระ ปัญจจา อิเม ชาตะ นละเต ติละกา มามะ.

เสศสิติ มหาเถระ วิชิตา ชินาสาวกา

Etesiti Mahathera Chitawanto Chinorasa

ชลันตา ศิลาเชนา อังกะมังเกสุ สันติตา.

รัตนนาง ปุราโต อาสี ทัคคินี เมตตา สุตตะกัง

ธัชกงค์ ปัจฉาโต อาสี วาเม องคุลิมาลกัน

คันธมโมรา ปริตตัญจะ อตานาติยะ สุตตการ

อากาเสะ ชาตะนาง อาสี เสะ ภคระสันธิตา

ชินา นานาวรัสสังยุต สัตตปะกระ ลังกาตะ

วัฏฏะปิตตสัญชาต ภหิรัต ฉัตตุปัตวา.

อาเสส วินัยัม ยันตุ อนันตชินา เตชะสา

วะสะโต เม ซากิชนะ สาทา สัมพุทธปัญจเร.

เรื่องเล่าของชินาปัญชรมัจฉามหิ Viharantan Mahi

สะดา ปาเลนตู มัง สาป เต มหาปุริสสาภา.

อิทเจวา มันโต สุคุตโต สุรากโก

ชินานุภเวนา ชิตุปัตตโว

ธัมมานุพเวนา จิตตริสังโฆ

สังฆุภเวนา จิตรตระโย

สัตธรรมมานุปะลิโต จาระมิ จีน ปัญจเรติ.

ชินบัญชร Spell Translation แต่ละบท

พระพุทธเจ้าและนรสปทั้งปวงที่ประทับบนบัลลังก์ พระองค์ทรงพิชิตพระยามาราธิราชซึ่งมีราชรถและได้ลิ้มรสสัจธรรมอันสูงส่งสี่ประการ ทรงนำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นกิเลสและโทมนัส

มี 28 คน ชื่อว่า ธันหังการะ ฯลฯ พระพุทธเจ้าครบเครื่อง

ข้าพเจ้าขอเชิญท่านประดิษฐานอยู่เหนือเศียรของกษัตริย์ พระพุทธเจ้าประทับบนพระเศียร พระธรรมอยู่ในตาทั้งสองข้าง พระผู้เป็นบ่อเกิดแห่งพระพรอยู่บนหน้าอก

พระอนุรุทธะตั้งอยู่ใจกลางสารีบุตรด้านขวา พระโมคคัลลานะด้านซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะเบื้องหลัง

พระอานนท์และราหุลอยู่ในหูข้างขวา กัสสปะและมหานามอยู่ในหูข้างซ้าย

มุนีผู้สูงศักดิ์คือ โสภิตา ผู้รุ่งโรจน์ดุจดวงตะวัน ทุกเส้นขนทั่วตัวทั้งหน้าและหลัง

เถระ กุมารกัสสปะ ผู้แสวงบุญผู้วิเศษ มีวาจาไพเราะไพเราะอยู่ในปากเสมอ

พระปุณณะ องคุลิมาล อุบาลี นันทา และสีวลี ผู้เฒ่าทั้ง ๕ องค์นี้ปรากฏเป็นเจิมกระแชบนหน้าผาก

ส่วนพระอสิฏิมหาเถระ ผู้มีชัยและพระโอรสที่เหลืออยู่ พระองค์ทรงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ได้รับชัยชนะ ล้วนเจริญงอกงามด้วยอานุภาพแห่งศีลมีอยู่ทุกอณูทั้งใหญ่และเล็ก

รัตนสูตรอยู่หน้าพระเมตตาสูตรทางขวามือ องคุลีมาลปริตาทางซ้าย พระธัชกสูตรอยู่เบื้องหลังทั้งหมด

พระขันธปริตร พระมรรคา และอาทานาธิสูตร เปรียบเหมือนหลังคาในอากาศ

ยิ่งกว่านั้นท่านชินนา นอกจากผู้ประกอบการข้างต้นแล้ว บรรดาผู้ประกอบการที่มีเรี่ยวแรงทุกประการมีศีลธรรมอันมั่นคงแล้ว สัตตาพรหมยังแต่งเป็นกำแพงคุ้มกันเจ็ดชั้น


ด้วยอานุภาพแห่งอนันตจินเจ้าไม่ว่ากิจการใด เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในวงเวียนบ้านโคกพระพุทธบาทขอทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเป็นเหตุให้มีแต่โรคร้ายคือโรคลมชักโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเป็นต้น ทำลายมันและไม่ทิ้งอะไรไว้

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดเกล้าฯ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับกลางพระชินบัญชร ข้าพเจ้า ได้รับการปกปักษ์รักษาไว้อย่างดีภายใน.

ฉันได้รับการสนับสนุนจากพลังของธรรมะที่แท้จริง จึงได้พ้นภยันตรายทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธชินราช ปราบศัตรูด้วยอานุภาพแห่งธรรม ผ่านพ้นภยันตรายด้วยอานุภาพแห่งคณะสงฆ์ ข้าพเจ้า ปฏิบัติแล้วบำบัดเป็นสุขชั่วนิจนิรันดร์ได้

ที่มา ประวัติคาถาชินบัญชร หรือ พระชินบัญชร

ชินบัญชรเป็นคาถาสำคัญ และคงอยู่นานนับร้อยปี จากต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณในสมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากฤทธิ์อำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ ชาวไทยพุทธจึงหันมาสวดคาถานี้เพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้ตนเอง เป็นการป้องกันตนเองจากภยันตรายทั้งปวงด้วย

มีการถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของใครเป็นผู้เขียนคาถาชินบัญชรระหว่างสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรามสีแห่งวัดระฆังโฆสิตาราม กับ มหาเถระ ผู้เชี่ยวชาญบาลีปกรณ์จากเชียงใหม่ ในกรณีของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธาจารย์ (โต) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นเพียงคนเดียวที่ทำให้พระชินบัญชรแพร่ขยายออกไป มิใช่ตัวผู้เขียนเอง

เนื่องจากมีบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้สวดคาถาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงบัญญัติว่าเนื้อร้องของบทเพลงไพเราะ และถามคำถามอื่นๆ อีกว่า “จระเข้ตัวใหญ่มาจากไหน? ทำเองหรือครับ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้ให้พรแล้วตอบว่า “เปล่าครับ เป็นสำนวนเก่าแก่ทางภาคเหนือ ทำการแก้ไขใหม่ตัดสั้น ลังกาหนึ่งอีกต่อไป” ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าผู้เขียนน่าจะเป็นพระภิกษุล้านนา อยู่ในสมัยพระเจ้าติโลกกราชซึ่งเป็นยุคทอง

เพราะสมัยนั้นเคยมีพระเถระจำนวนหลายร้อยรูปได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกา หลังเรียนจบก็มีการแข่งขันแต่งปลีปกรณ์ด้วยการประโคมใหญ่จนชื่อเสียงเลื่องลือไปในพม่า อยุธยาสิบสองปันนาและล้านช้างบังคับให้เมืองเหล่านี้เรียกร้องให้ศึกษาพระคัมภีร์บาลีที่เขียนโดยพระภิกษุล้านนาอย่างกว้างขวาง

ความหมายของชินบัญชร

ในความหมายของคำว่า ชินบัญชร หมายถึง กรงหรือโล่ของพระพุทธเจ้า คำว่า ชิน แปลว่า พระพุทธเจ้า คำว่าบรรหาร แปลว่า กรงหรือเกราะ เนื้อหาในคาถาในชินบัญชร คือ อัญเชิญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์จากพระพุทธเจ้าชื่อตันหงการ ฯลฯ เดินทางและตั้งรกรากอยู่ในทุกอณูของร่างกาย เพื่อที่จะปรับปรุงด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า

ได้อัญเชิญพระอรหันต์ 80 รูป ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมมาก นอกจากนี้ยังมีพระสูตรศักดิ์สิทธิ์ ที่ทรงอานุภาพในด้านต่างๆ เข้าสู่ทุกส่วนของร่างกายจนมารวมกันเป็นกำแพงแก้วป้องกัน จากพระเศียรที่โอบล้อมองค์ผู้สวดมนตร์ชินบัญชรจนไม่สามารถหาช่องโหว่ได้ ที่จะแทรกซึม

เรารู้เรื่องราวของพระชินบัญชรแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะสงบจิตใจของเราเพื่อเริ่มสวดมนต์คาถา

พลังพระชินบัญชร

พระเครื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครสวดมนต์หรือสวดมนต์คาถาชินบัญชรเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น ขณะกิน เดิน นั่ง นอน หรือสวดคาถา แม้ในขณะอาบน้ำ แปรงฟัน หรือแม้แต่ทำงาน จะช่วยให้เจริญงอกงามสมบูรณ์ การไปเที่ยวที่นั่นจะนำมาซึ่งเมตตามหานิยม โชคลาภ ภัยจากผี รวมทั้งไสยศาสตร์ต่างๆ

หากร่ายคาถานี้ขณะทำน้ำมนต์ รักษาโรคภัยให้หายหมด ถือเป็นหนึ่งในคาถาที่มีพลังที่คุณต้องการ ดังคำโบราณว่า “ฟอยล์ท่วมหลังช้าง” เมื่อเดินทางไปไหน ให้สวดมนต์ 10 แล้วคำอธิษฐานจะสำเร็จดังใจปรารถนา

สำหรับใครที่อ่านคาถาชินบันตามตัวอักษรไม่เก่ง หรือฉันอยากจะจำคาถานี้ เราก็มีคาถาในรูปแบบของวิดีโอ หรือเสียงนั่งฟังด้วยการนำทางง่ายๆ เชื่อว่าหากเพื่อนๆ ฟังเป็นประจำ จะสามารถท่องจำคาถาชินบันชนนี้ได้โดยไม่ต้องอ่านซ้ำในหนังสือสวดมนต์

จำไว้เสมอว่าบทสวดหรือคาถาใด ๆ รวมทั้งพระชินบัญชร เขาไม่สามารถป้องกันเราจากภยันตรายได้ หรือทำจิตใจให้สงบ ตัวเราเอง ตัวเราเอง จิตใจของเราเองก็ต้องเป็นอีกพลังหนึ่งที่ช่วยประสานการทำงานของคำอธิษฐานเหล่านี้ให้สำเร็จ ทำสมาธิ สวดคาถาต่าง ๆ ทำบุญอย่างขยันขันแข็ง ถวายภัตตาหารเพล อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะ แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อย ๆ

#คาถาชนบญชร #สมเดจพระพฒาจารย #โต #พรหมรงส

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น